Deklaracja dostępności


Muzeum Historii Żydów Polskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej POLIN zakup biletów on-line.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-02

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • interaktywne elementy sterujące komponentem karuzeli na podstronie sklepu nie posiadają dostępnej nazwy, jednakże nie uniemożliwia to dostępu do poszczególnych produktów wewnątrz tego komponentu
 • utrudniona nawigacja po kalendarzu służącym do wyboru dnia wizyty z uwagi na błędy strukturalne w układzie tabelarycznym uniemożliwiające użytkownikom czytników ekranu dwuwymiarową nawigację między komórkami tabeli

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Utilitia Sp. z o.o. 

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Cybulska, acybulska@polin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 47 10 347. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
E-mail: esp@mkidn.gov.pl
Telefon: 22 25 00 140


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Nawierzchnia wokół budynku wykonana jest z kamiennej kostki, która może sprawiać trudność w dojściu do budynku osobom poruszającym się na wózkach oraz za pomocą kul i balkoników. Po wejściu do budynku od strony ulicy Zamenhoffa (wejście główne) należy pokonać pochylnię o długości 18 metrów i nachyleniu 8 stopni. Pochylnia nie jest wyposażona w poręcze, nie ma spocznika. Asystę w pokonaniu przejścia mogą zapewnić pracownicy budynku. W budynku znajduje się stanowisko kontroli zwiedzających, przez jedną z bramek może przejechać osoba na wózku.

 

W budynku wszystkie przestrzenie dostępne są dla osób poruszających się na wózkach: korytarze są odpowiedniej szerokości, windy prowadzą do wszystkich pięter. Informacja kierunkowa jest kontrastowa, oznaczenia pięter są kontrastowe, wypukłe i w alfabecie Braille’a.

 

W budynku zainstalowane są stacjonarne pętle indukcyjne w kasie nr 1, Centrum Informacji Historycznej, sali dydaktycznej nr 2 na poziomie 1, sali konferencyjnej A na poziomie 1. Są również naszyjne pętle indukcyjne, które są wykorzystywane podczas oprowadzania z przewodnikiem. 

 

Na parkingu od strony ulicy Anielewicza wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Aby skorzystać z miejsca parkingowego, należy podjechać samochodem do szlabanu, wezwać ochronę przyciskiem lub poczekać na pracownika ochrony, który sprawdzi, czy osoba posiada uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Od 1 kwietnia 2024 zamiast usługi zdalnego tłumacza PJM będziemy oferować pomoc kasjera posługującego się polskim językiem migowym. Pracownik będzie dostępny w kasach muzeum w środy w godz. 10:30-16:00.